33490_SRL_tunnus_musta.jpg

YLÖJÄRVEN RATSASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT

1§      

Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Ratsastajat ry ja sen kotipaikka Ylöjärven kunta.

2§      

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ratsastusurheilun harrastusta sekä ylläpitää ja laajentaa hevosmiestaitoa siten, että sen jäsenistöllä ja muilla alan harrastajilla olisi tilaisuus ratsastukseen kunto-, kilpa- tai huippu-urheiluna edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.     

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa järjestämällä jäsenilleen ja muille alan harrastajille koulutusta, kilpailuja sekä valmennus-, harjoitus- ja niihin liittyvää nuorisotoimintaa.

Yhdistys on Suomen Valtakunnan Urheiluliitto SVUL ry:n tai sen tilalle perustettavan valtakunnallisen urheilun kattojärjestön ja sen paikallisen piirin jäsen. Yhdistys sitoutuu myös noudattamaan sanotun organisaation ratsastusurheilua ja yhdistyksen toimintamuotoja edustavan jäsenliiton tai -liittojen sääntöjä ja määräyksiä.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä sekä 4§:ssä tarkoitetun valtakunnallisen järjestön ja sen lajiliittojen sääntöjä ja päätöksiä.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on merkittävästi edistänyt yhdistyksen toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan yhdistyksen kokouksen päätöksellä kutsua puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Kannatusjäseneksi voi liittyä yhdistykseen maksamalla hallituksen vuosittain määrittämän kannatusjäsenmaksun. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Varsinaisilta jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous vuosittain.

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus.

Kutsu yhdistyksen varsinaiseen ja ylimääräiseen kokoukseen on toimitettava kirjallisesti jäsenille vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

Kevätkokouksessa käsitellään

1 Kokouksen avaus

2 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4 Esitetään vahvistettavaksi hallituksen laatima vuosi- ja tilikertomus ja esitetään tilintarkastajan antama lausunto ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

5 Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille

6 Käsitellään hallituksen tai jäsenten esittämät muut mahdolliset asiat

7 Palkitaan edellisenä vuonna ansioituneita ratsastajia.


Syyskokouksessa käsitellään

1 Kokouksen avaus

2 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4 Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavan vuoden toimintaa varten

5 Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi

6 Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi hallitukseen jäsenet erovuorossa olevien tilalle

7 Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja. Toiminnantarkastajien toimintakausi kestää toimintavuoden ajan

8 Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus

9 Valitaan edustajat valtakunnallisen urheilujärjestön ja sen jäsenliittojen vuosi- ym. kokouksiin tai annetaan hallitukselle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi edellä mainittuihin kokouksiin

10 Käsitellään hallituksen tai jäsenten esittämät muut mahdolliset asiat


Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä hallitukselle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koollekutsuttu.

Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet sitä koskevan esityksen.

Asioista, joita yhdistyksen jäsenet haluavat kevät- tai syyskokoukseen käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 7 päivää ennen kokousta.

10§

Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa yhdistyksen hallitus.

Hallitukseen valitaan jäsenet kahdeksi toimintavuodeksi kerrallaan. Hallitukseen kuuluu vähintään kuusi (6) jäsentä ja puheenjohtaja. Hallituksen jäsenistä on vuosittain puolet erovuorossa, ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella ja seuraavilla kerroilla vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, valitsee yhdistyksen kokous hänen sijaansa, hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen toisen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä sihteerin ja rahastonhoitajan, tämän lisäksi valitaan jäsensihteeri joka voi olla hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai kun kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla.

11§

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi

12§

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja rahastonhoitaja, kumpikin erikseen yksin

13§

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, sen varat on käytettävä yhdistyksen viimeisen kokouksen päättämällä tavalla ratsastusurheilun hyväksi

14§

Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain määräyksiäYhdistyslaki


REKISTERISELOSTE


Rekisterinpitäjä: Ylöjärven Ratsastajat Ry, Keijärventie 436, Ylöjärvi


Tietojen käsittelyn tarkoitus: Lain tarkoittama jäsenluettelo ja yhdistyksen tarkoitusperien toteuttaminen


Rekisteröityjen ryhmä ja siihen liittyvät tiedot: Yhdistyksen jäsenet

Kerättävät tiedot ovat:

         - jäsenen täydellinen nimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite

         - syntymäaika

         - jäsenyyden alkamisaika, toiminta yhdistyksen luottamustehtävissä

         - tiedot saadaan yhdistyksen jäseniltä


Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti: Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti. Ne (nimi ja postiosoite) ovat kuitenkin Suomen Ratsastajainliitto ry:n, Ylöjärven Ratsastajat Ry:n, Hippos-lehden ja Kaviouralla -lehden käytössä.


Suojaus: Rekisteriä hoitaa yhdistyksen jäsensihteeri asianmukaisella salasanalla suojatulla tietokoneella.